Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely

Kymenlaakson Opisto rekisterinpitäjänä tallentaa henkilötietojanne opiston rekistereihin. Rekisterit koostuvat paperiasiakirjoista, sähköisesti ylläpidettävästä opiskelijahallintojärjestelmästä sekä sähköisistä tietoarkistoista.

Teillä on oikeus tarkistaa itseänne koskevat tiedot sekä oikeus vaatia mielestänne virheellisen tai tarpeettoman tiedon poistamista tai oikaisemista.

Kun opiskelija haluaa tarkastaa, mitä tietoja hänestä itsestään tai hänen huollossaan olevista lapsista on tallennettu opiston rekistereihin, hän toimittaa pyyntönsä opiston toimistoon vapaamuotoisella kirjallisella pyynnöllä. Rekisteritietojen tarkastuspyyntöön kirjataan vuosi ja kurssi, jolla opiskelija on ollut. Jos asianomainen vaatii rekistereissä olevien tietojen korjaamista, hän tekee siitä vapaamuotoisen kirjallisen vaatimuksen opiston toimistoon.

Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä eikä niitä voida luovuttaa ulkopuolisille ilman henkilön suostumusta, muulloin kuin laissa erikseen säädetyssä tilanteessa.

Tietosuojaselosteet

Kansalaisopiston Hellewi – oppilastietojärjestelmä
Kansanopiston oppilastietojärjestelmä
Kansalaisopiston asiakaskyselyn tuotearvonta

Päivitetty 17.4.2023. Tämä seloste on työn alla.

tunne-itsei-logo3
Scroll to Top